Utorak, 12. prosinca,
od 09.00 do 18.00 sati,
novouređeni Tehnološki park na Zagrebačkom
velesajmu, dvorana Akcelerator

Gradske ustanove i odjeli u svojem se radu nerijetko susreću s administrativnim preprekama koje značajno otežavaju razvoj i provedbu novih usluga. Osim toga, brojna ograničenja koje utječu na fleksibilnost i prilagodljivost trenutnim, ali i budućim urbanim trendovima povećavaju potrebu za ugradnjom kreativnih metoda i pristupa u rješavanju gradskih problema i kreiranju gradskih politika.

City Lab će dati konkretne odgovore na pitanja:

Kako kreirati gradske politike koje sustavno podupiru razvoj urbanih inovacija?
Zašto i kako aktivno uključiti građane u prepoznavanje problema i ko-kreiranje novih usluga?
Koje mehanizme podrške grad treba razviti za što kvalitetnije javne usluge?
Što je City Lab kao jedan od modela living labova?
Koje su prakse drugih europskih gradova?

City Lab konferencija namijenjena je djelatnicima gradskih odjela i gradskih ustanova, donositeljima i kreatorima politika te ostalim zainteresiranim stranama. City Lab objedinit će primjere dobre prakse, pažljivo strukturirane diskusije te dinamične radioničke metode, a sve sa ciljem ugradnje društvenih/urbanih inovacija u lokalne gradske politike.

Sudjelovanjem na City Labu svakisudionik imat će priliku:

Kroz iskustva predstavnika Bologna Urban Centera saznati na koje načine gradovi razvijaju nove modele, politike i prakse urbanog inoviranja na nivou lokalne samouprave. Upoznati se s procesom ko-kreiranja i participativnim metodama za unapređenje kvalitete gradskih usluga. Naučiti kako je Grad Zagreb primijenio design thinking metodologiju, pokrenuo razvoj novih usluga za građane i unaprijedio internu suradnju odjela. Saznati kako kroz EU program URBACT ostvariti suradnju i partnerstva s drugim europskim gradovima. Uključiti se u izradu Manifesta za razvoj urbanih inovacija koji će biti predstavljen na EU Social Innovation Community konferenciji “Gradovi i regije 2018. godine”. Povezati se s predstavnicima gradova iz čitave Hrvatske.

Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da odaberete relevantne predstavnike iz vašeg grada ili organizacije koji bi mogli doprinijeti konkretnim rezultatima i Manifestu konferencije.

Pošaljite nam njihove podatke (ime i prezime, funkcija, e-mail adresa) najkasnije do
ponedjeljka, 04. prosinca, na adresu stella.kalac@socinnovationlab.eu.