Obavještavamo vas da je Europska komisija 29. studenoga 2017. godine objavila sveobuhvatni paket mjera za dodatno poboljšanje zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva, koje su navedene u sljedećim dokumentima:

• Komunikaciji o uravnoteženom sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovoru na današnje društvene izazove,
• Komunikaciji o smjernicama za primjenu Direktive o provedbi prava intelektualnog vlasništva (dalje: DPPIV), uz koju je priložen radni dokument službi Komisije s evaluacijom DPPIV-a,
• Radnom dokumentu službi Komisije o evaluaciji Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta,
• Komunikaciji o patentima bitnima za norme.

Podaci govore o tome da je čak 5% proizvoda uvezenih u Europsku uniju krivotvoreno ili se radi o piratskim sadržajima. Stoga se ističe potreba za snažnijim djelovanjem protiv povreda prava intelektualnog vlasništva, posebno onih koje se čine na komercijalnoj razini. Evaluacija DPPIV-a rezultirala je zaključkom da su mjere utvrđene ovom direktivom i nadalje odgovarajuće i svrsishodne, ali da je potrebno otkloniti razlike u tumačenjima i primjeni DPPIV-a unutar država članica EU-a. Stoga je Europska komisija u zasebnoj Komunikaciji izdala smjernice o tumačenju i primjeni mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih DPPIV-om, temeljene na sudskoj praksi Suda Europske unije i dostupnoj najboljoj praksi u ovom području. Ističe se i značaj specijalizacije sudaca koji rade na predmetima iz područja intelektualnog vlasništva, njihove trajne izobrazbe i razvoja najboljih sudskih praksi te transparentnosti u radu sudova.

Komisija potiče sve dionike, javne i privatne, da zajedničkim snagama sudjeluju u borbi protiv povreda prava intelektualnog vlasništva.

S druge strane, naglašava se potreba za daljnjim jačanjem suradnje nadležnih državnih institucija ali i za jačanjem javne svijesti o ulozi i značaju intelektualnog vlasništva za gospodarski razvoj te negativnim posljedicama koje proizlaze iz povreda prava intelektualnog vlasništva.

Komisija je objavila i Komunikaciju vezanu uz stvaranje pravednog i uravnoteženog sustava patenata vezanih uz norme, usmjerenog olakšavanju uvođenja novih tehnologija kao temelja jedinstvenog digitalnog tržišta.

Više o mjerama, smjernicama i prijedlozima Europske komisije možete pročitati na poveznici
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_en.htm.