Uvjeti: završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij; poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu; najmanje jedna godina radnog staža; poznavanje rada na računalu (Ms Office); probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Uz prijavu na natječaj pod II. pristupnici su dužni priložiti:  pod II. a)  životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu, dokaz o izvrsnom poznavanju rada na računalu, dokaz o poznavanju rada i protokola računalnih mreža te dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu.      pod II. b):  životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu, dokaz o poznavanju rada na računalu (Ms Office) te dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu.   Za zapošljavanje pod II. b) prednost će imati kandidati koji imaju iskustva u radu u kazališnoj i plesnoj produkciji.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13 – pročišćeni tekst, 152/14 i 39/18) te je dužan/a u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, da ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Za pristupnike na natječaj strane državljane potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).  Svi podaci uz prijavu moraju biti dokumentirani izvornim dokumentima ili njihovim ovjerenim preslikama. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola. Natječaj pod I. traje 30 dana od dana objave, a pod II. 15 dana od dana objave. Prijave se podnose na adresu Akademije dramske umjetnosti, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5 s naznakom “ZA NATJEČAJ”. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Više na linku.