Zadarska županija

Zadarska županija je jedinica područne (regionalne) samouprave sa sjedištem u Zadru. Županija je pravna osoba, a zastupa je župan. Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na: obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje ,gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Zadarska županija je prepoznala sektor kreativne industrije kao sektor koji ima veliki potencija za razvoj u Zadarskoj županiji i RH. Županijska skupština je 18. lipnja 2014 godine osnovala Ustanovu za razvoj kompetencija, inovacije i specijalizacije INOVAcija čiji je jedan od glavnih ciljeva razvijati kreativnu i kulturnu industriju na prostorima zadarske županije. Unutar spomenute ustanove sa svojim radom je započeo i prvi hrvatski regionalni filmski ured (Zadar film Commission) koji nastoji privući što veći broj projekata audiovizualne-industrije u zadarsku županiju.


Djelatnost: Jedinica regionalne samouprave.

Adresa: Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Web stranica: www.zadarska-zupanija.hr